Ga naar inhoud
Menu

Voor ouders

Een behouden vaart bij De Meerpaal

Wij zijn blij met uw interesse in onze school. Ouder(s)/verzorger(s) spelen een belangrijke rol bij de overstap naar het voortgezet onderwijs, maar ook bij ons op school spelen ouder(s)/verzorger(s) een belangrijke rol. Samen helpen wij onze leerlingen zich te ontwikkelen tot evenwichtige, weerbare en (zelf-) kritische mensen met een rol in de samenleving.

Onze onderwijsvisie

De Meerpaal is een vmbo met leerwegondersteuning (lwoo). Onze leerlingen hebben om wat voor reden dan ook te maken met belemmerende factoren, zoals leerachterstanden, dyslexie, faalangst of concentratieproblemen. Wij bieden daarom leerwegondersteuning tot en met het examenjaar op al onze onderwijsniveaus.

Bij ons kunnen deze leerlingen een regulier vmbo-diploma halen met extra ondersteuning. Wij bieden daarbij de theoretische, kaderberoepsgerichte en basisberoepsgerichte leerweg aan.

Onze leerlingen zijn in cognitief en sociaal-emotioneel opzicht ‘anders’. Daarom gaat ons onderwijs net een stapje verder dan op andere scholen, op basis van de onderstaande drie pijlers.

1. Persoonlijke aandacht

Een kind dat goed in zijn vel zit, leert ook goed. Wij doen er alles aan om elke leerling de begeleiding te geven die bij hem/haar past. Zowel op het gebied van leren als persoonlijk en in de omgang met anderen. Op De Meerpaal hebben wij oog voor iedere leerling persoonlijk.

Onze leerlingen hebben baat bij overzichtelijkheid en persoonlijke aandacht. Daarom hebben wij kleinere klassen (ongeveer 17 leerlingen) en speelt de mentor een grote rol.

Iedere klas heeft een mentor die het eerste aanspreekpunt is voor leerlingen en de ouders. Mentoren begeleiden leerlingen met het leren studeren, huiswerk maken en in de omgang met elkaar. Sommige leerlingen hebben meer begeleiding nodig dan de mentor kan bieden. Dan kunnen we het ondersteuningsteam op de school inschakelen.

Het ondersteuningsteam bestaat uit een ondersteuningscoördinator en een schoolmaatschappelijk werker en, afhankelijk van de behoefte, ook uit een remedial teacher, begeleider passend onderwijs en counselor. Het ondersteuningsteam werkt zowel aan het voorkomen van problemen als aan het oplossen van tóch ontstane problemen. De ondersteuning vindt altijd plaats in samenwerking met de mentor van de leerling. Indien nodig kan via de ondersteuningscoördinator ook ondersteuning van buiten de school ingezet worden, het gaat dan bijvoorbeeld om een psycholoog. Op die manier creëren wij een veilige omgeving waarin elke leerling kan opbloeien.

Elke school heeft beschreven welke voorzieningen de school leerlingen kan bieden. Dat staat in het zogenaamde schoolondersteuningsprofiel dat is opgenomen op de website van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Koers VO.

Schoolondersteuningsprofiel

2. Lessen voor persoonlijke ontwikkeling

Er staan een aantal vakken op het rooster die leerlingen nodig hebben voor hun
persoonlijke ontwikkeling. Voorbeelden hiervan zijn sociale vaardigheden, ‘Rots & Water’,
drama en remedial teaching Nederlands en Engels. Daarnaast bieden wij programma’s om
faalangst en examenvrees te verminderen.

3. Leerdoelen

Omdat wij een kleine school zijn, kunnen wij iedere leerling op zijn eigen manier begeleiden en ondersteunen. Na de definitieve toelating van leerlingen uit groep 8 stellen wij een zogeheten ontwikkelingsperspectief (OPP) op.

Hierin staat onder meer waar de leerling moeite mee heeft bij het leren en wat hem/haar makkelijk afgaat. Wij schrijven daarin doelen en activiteiten. Bij het eerste oudergesprek bespreken wij dit met u. Wij vinden het fijn als ouder(s)/verzorger(s) met ons meedenken.

Aan het begin van het schooljaar laten we de leerling ook zelf leerdoelen opstellen. Die leerdoelen maken we zo dat jij ze kunt halen, maar er ook iets voor moet doen. Of, zoals wij het zeggen, we laten je stretchen! De mentor bespreekt geregeld individueel de leerdoelen met de leerling. De leerling wordt verantwoordelijk/eigenaar gemaakt voor zijn/haar eigen ontwikkeling.

4. Tweejarige brugperiode

Op vmbo De Meerpaal kennen we een tweejarige brugperiode.

In het algemeen hebben wij de overtuiging dat wanneer leerlingen uitgedaagd worden, zij zichzelf verbeteren. We spreken dan over hoge verwachtingen. In de praktijk betekent dat leerlingen pas in de loop van het tweede jaar een uitgebreid determinatieproces doorlopen, waarna ze in klas 3 op basis van de gemaakte keuze naar de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, of theoretisch leerweg gaan. Daar volgen zij het bovenbouwprogramma dat gericht is op het eindexamen. Voor een klein deel van de leerlingen waarvan duidelijk is dat het behalen van een basisberoepsgericht diploma al een enorme prestatie is, zijn er op beperkte schaal enkele klassen (per jaargroep 1 klas), waarin er een BB-programma wordt aangeboden (homogene klas). Dat zijn leerlingen die doorgaans een advies hebben voor het praktijkonderwijs of waarbij er een combinatie van praktijkonderwijs en basisberoepsgerichte leerweg is gegeven door de basisschool. Daar waar het enigszins mogelijk is worden de leerlingen in heterogene brugklassen geplaatst. Dat deze aanpak succesvol, is blijkt uit het hoge percentage leerlingen dat een diploma behaalt op een hoger niveau dan dat de basisschool ooit adviseerde. Mocht een leerling, die in de basisberoepsgericht leerweg in klas 1 zeer goed presteren dan is plaatsing in een heterogene klas ook mogelijk in klas 2.

Belangrijke informatie voor ouders

SomToday Ouder app

Het overzicht van cijfers, absentie en huiswerk is ook te bekijken via de SOMtoday ouder app. De app is te downloaden voor iPhone en Android, door te zoeken op “somtoday ouder” in de Apple App store of Google Play.

Log in op het ouderportaal voor de actuele inloggegevens.

Handleiding SomToday Ouder App

Vrijwillige ouderbijdrage

De Meerpaal ontvangt van de overheid financiële middelen om het onderwijs te kunnen aanbieden. Daarvan kan de school het verzorgen van de lessen, de meeste leermiddelen en de huisvesting betalen.

De Meerpaal wil echter meer bieden dan wettelijk vereist is. We vinden het belangrijk om de leeromgeving te verrijken, de talenten van de leerling meer tot hun recht te laten komen en de service aan ouders en leerlingen te verbeteren.
Om dit mogelijk te maken is ons onderwijsprogramma verrijkt met aanvullende voorzieningen en activiteiten. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan culturele en sportieve activiteiten of activiteiten in het kader van de identiteit van de school.

De bekostiging die wij van de overheid ontvangen, is helaas niet toereikend om dit alles mogelijk te maken. Daarom vragen wij van alle ouders een vrijwillige bijdrage om deze kosten te kunnen betalen. Elk schooljaar wordt inzichtelijk gemaakt en toegelicht hoe hoog de vrijwillige ouderbijdrage is en uit welke onderdelen de bijdrage is opgebouwd. Een overzicht van de kosten per opleiding is op het betreffende ouderportaal terug te vinden. De MR heeft
met de opbouw van de vrijwillige ouderbijdrage ingestemd.

Wij merken volledigheidshalve nog op dat het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage de toelating tot de school en de deelname aan het onderwijs, de activiteiten en de examens niet belemmert. Al het voorgeschreven lesmateriaal wordt gratis verstrekt.

Ouderportaal

De Meerpaal wil graag dat de ouders van onze leerlingen goed op de hoogte zijn. Onze school werkt met het digitale leerlingvolgsysteem en de elektronische leeromgeving van SOMtoday.

Ook kunnen de ouders gebruik maken van de SOMtoday app voor ouders. In de SOMtoday app kunt u o.a. het rooster van uw zoon of dochter raadplegen, het opgegeven huiswerk inzien en de behaalde cijfers van uw zoon of dochter bekijken.

Omdat wij naast goed onderwijs en betrouwbaarheid ook transparantie belangrijk vinden hebben we voor u als ouder/verzorger ook een apart en beveiligd deel van de website ingericht. Dit noemen wij het ouderportaal. Via dit ouderportaal kunt u zelf beschikken over veel informatie die speciaal voor u als ouder/verzorger bestemd is, zoals bijvoorbeeld nieuwsbrieven, de leden van de ouderraad en nieuws over activiteiten.

Vanzelfsprekend kunnen de ouders ook met de schoolleiding en docenten in contact komen.

Meest gestelde vragen over het Ouderportaal

Protocollen voor sociale media en pesten

Wij willen dat leerlingen en medewerkers zich veilig voelen op De Meerpaal. Hiertoe hebben we een anti-pestprotocol en een social-mediaprotocol opgesteld. In deze documenten staat hoe de school omgaat met pesten en ongewenst gedrag online.


Anti-Pestprotocol

Social-mediaprotocol

Verzekeringen

Als zoveel jongeren en volwassenen ingespannen bezig zijn, kan weleens iets misgaan.

Om de risico’s te beperken heeft De Meerpaal een verzekeringspakket afgesloten met een collectieve ongevallenverzekering, een collectieve aansprakelijkheidsverzekering en een collectieve reis-en annuleringsverzekering.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de schoolgids.

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit enthousiaste ouders/verzorgers die zich betrokken voelen op het reilen en zeilen op De Meerpaal. Leerlingen uit verschillende klassen, leerjaren en niveaus worden vertegenwoordigd. De ouderraad is geen inspraakorgaan, maar functioneert als klankbord voor de directie.

Wat is een ouderraad?

De ouderraad is een overlegorgaan waarbinnen ouders en directieleden elkaar spreken over allerlei ontwikkelingen die de school aangaan. De directie vindt het belangrijk de mening van ouders over verschillende thema's te horen.

Het is goed om te weten dat de ouderraad geen formeel inspraakorgaan is. De ouderraad heeft vooral een klankbordfunctie.

Het is dan ook niet de plek waarbinnen over individuele problemen van uw zoon of dochter gesproken kan worden. Hiervoor blijft de mentor en/of afdelingsleider te allen tijde het aanspreekpunt.

Welke onderwerpen bespreekt de ouderraad?

  • Het personeelsbeleid
  • Het pestprotocol
  • Het inspectierapport
  • Lesuitval
  • Huiswerk
  • Wat u zou willen bespreken!

Hoeveel ouders zijn lid van de ouderraad?

Wij streven ernaar uit elk leerjaar twee ouders/verzorgers deel te laten nemen in de ouderraad.

De ouderraad wordt geleid door mevrouw Vermeer, adjunct-directeur (onderwijs) en mevrouw Bakker, adjunct-directeur (beleid).

Hoe kan ik lid worden van de ouderraad?

Wat leuk dat u interesse heeft om lid te worden van de ouderraad.

Wij zijn op dit moment nog op zoek naar enthousiaste ouders/verzorgers van leerlingen in het eerste en vierde leerjaar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Vermeer; n.vermeer@vmbo-demeerpaal.nl.

Wie zitten er in de ouderraad?

Mevr. H. Bakker

Mevr. N. Vermeer

Mevr. A. Verbytska

Mevr. B. Verwaal

Mevr. W. Zkiek

Mevr. Petronella

Mevr. M. Fortuin

Dhr. P. de Jong

Dhr. M. van der Waard

Dhr. R. Verwaal

Dhr. B. Bäcker

Uw kind aanmelden?

Als u uw kind aan wilt melden voor De Meerpaal, dient eerst een kennismakingstraject gestart te worden.

Dit kennismakingsgesprek opstarten kan vanaf 1 oktober door te bellen met mevrouw
I. Broekmans. Zij is dagelijks bereikbaar tussen 08:30 en 14:00 uur op het
telefoonnummer 010-2861313/ keuze 3 of via het mailadres i.l.broekmans@vmbo-demeerpaal.nl

Klik op onderstaande link voor meer informatie over het kennismakingstraject en het aanmeldproces.

Kennismaken