Ga naar inhoud
Menu

Privacyverklaring

Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft De Meerpaal de verantwoordelijkheid om de persoonsgegevens van onze leerlingen goed te beschermen. Onze school kent een privacyreglement. Dit reglement is ook terug te vinden op het ouder-, leerling- en medewerkersportaal.

De gegevens die door ouder(s)/verzorger(s) aan De Meerpaal verstrekt worden en de resultaten van testen en toetsen van de leerlingen worden door De Meerpaal gebruikt om twee redenen:

- school administratieve redenen:
De school is verplicht om een leerlingenadministratie te voeren.
- leerlingbegeleiding;
De door de leerling behaalde resultaten spelen een belangrijke rol bij het begeleiden van de leerlingen.

Deze gegevensverzamelingen vallen onder het vrijstellingsbesluit van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De gegevensverzameling die hierop betrekking heeft, is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Daarnaast heeft De Meerpaal een verantwoordingsplicht. Wij moeten kunnen aantonen dat wij de juiste technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om de persoonsgegevens te beschermen.

De Meerpaal respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Onze website heeft een beveiligde internetverbinding (SSL).

Daarnaast maken wij ook gebruik van cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.

Heeft u vragen/opmerkingen of wilt u iets melden dan kan dat via de schoolleiding van onze scholen of via mail@comenius.nl (Deze mailbox lezen wij dagelijks, ook in de weekenden en de vakantieperiodes.)

Klachten
Indien u een klacht heeft over de wijze van verwerking/vastlegging van persoonsgegevens door de school, dan kunt u daartegen bezwaar maken bij de Functionaris voor Gegevensbescherming van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Rotterdam e.o. Mr. M.L.F.N Somers, e-mailadres: fg@cvo.nl

AVG